11-12-20 // North Jetty // Thursday // Kathy Abbott

Kathy Abbott took some great shots